Prospect produs


1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

HALOCUR 0.5 mg/ml soluţie orală pentru viţei


2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Halofuginonă bază (ca sare lactat) 0.50 mg/ml
Acid benzoic (E 210) 1.00 mg/ml
Tartrazină (E 102) 0.03 mg/ml


3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie orală


4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Flacon de 500 ml conţinând 490 ml soluţie orală / flacon de 1000 ml conţinând 980 ml soluţie orală


5. SPECII ŢINTĂ

Viţei nou-născuţi


6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

La viţeii nou-născuţi:

• Prevenţia diareei cauzată de Cryptosporidium parvum, diagnosticată în ferme cu istoric de
criptosporidioză.
Administrarea trebuie să înceapă în primele 24 – 48 ore de viaţă.
• Reducerea diareei cauzată de Cryptosporidium parvum diagnosticată.
Administrarea trebuie să înceapă în interval de 24 ore de la debutul diareei.

În ambele cazuri, a fost demonstrată reducerea excreţiei de oochişti.


7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală la viţei după hrănire:

• 35 kg < viţei ≤ 45 kg: 8 ml de HALOCUR o dată pe zi timp de 7 zile consecutive
• 45 kg < viţei < 60 kg: 12 ml de HALOCUR o dată pe zi timp de 7 zile consecutive

Pentru greutăţi mai mici sau mai mari, trebuie efectuat un calcul exact (2 ml/10 kg).
Pentru a asigura o dozare corectă este necesară utilizarea fie a unei seringi, fie a oricărui dispozitiv special pentru administrare orală.
Tratamentul următor trebuie efectuat în fiecare zi la aceeaşi oră.
Odată ce a fost tratat primul viţel, toţi viţeii născuţi ulterior trebuie trataţi sistematic atâta timp cât riscul diareei cauzată de C. parvum persistă.


8. TIMP DE AŞTEPTARE

Carne şi organe: 13 zile.


9. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Nu se administrează pe stomacul gol.
Nu se administrează în cazul diareei instalată de mai mult de 24 ore sau la animale slăbite.
Pentru tratamentul viţeilor anorexici produsul se administrează într-o jumătate de litru de soluţie de electroliţi. Animalele trebuie să primească suficient colostru conform bunei practici de creştere.

Supradozare:
Datorită faptului că simptomele de toxicitate pot apărea la dublul dozei terapeutice, este necesară aplicarea cu stricteţe a dozajului recomandat. Simptomele de toxicitate includ diareea, sânge vizibil în fecale, scăderea consumului de lapte, deshidratare, apatie şi prostraţie. Dacă apar semnele clinice de toxicitate, tratamentul trebuie întrerupt imediat şi animalele trebuie hrănite cu lapte sau înlocuitori de lapte nemedicamentaţi. Rehidratarea poate fi necesară.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
• Contactul repetat cu produsul poate duce la alergii cutanate.
• Se va evita contactul pielii sau ochilor cu produsul. În caz de contact al pielii sau ochilor, se va clăti complet zona expusă cu apă curată. Dacă iritaţia oculară persistă, se va cere sfatul medicului.
• Se vor purta mănuşi de protecţie în timp ce se manipulează produsul.
• Se vor spăla mâinile după utilizare.


10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}
După desigilare se va utiliza în interval de 6 luni.


11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Acest produs medicinal nu necesită condiţii speciale de depozitare.


12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

HALOCUR nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.


13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.
S e eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.


15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Olanda

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/99/013/001-002


17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

< Serie> < Lot> < BN>{număr}.