Politica privind Protectia Proprietatii Intelectuale

În afara unor excepţii stabilite expres, ansamblul conţinutului care este inclus, în fiecare moment pe pagina web https://www.msd-animal-health.ro, și care poate constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială, constituie proprietatea intelectuală şi industrială a INTERVET sau/ şi a societăţilor afiliate cu aceasta (numite în comun «INTERVET») sau a furnizorilor sau/şi a societăţilor care deţin franciza acestora, şi este protejată de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internaţional, pentru protecţia proprietăţii intelectuale şi a proprietății industriale (numite în cele ce urmează «Materialul»).

Structura conţinutului şi dispunerea elementelor acestuia care sunt cuprinse de fiecare dată pe pagina web aparţin exclusiv INTERVET, fiind protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internaţional. INTERVET şi furnizorii sau/şi deţinătorii francizei îşi rezervă, în mod expres, prin prezenta Politică de protecție a proprietății intelectuale, toate drepturile de proprietate intelectuală şi de proprietate industrială asupra fiecărui element şi asupra tuturor datelor de conţinut de pe https://www.msd-animal-health.ro sau asupra oricăror alte materiale care sunt prezentate pe pagina web: https://www.msd-animal-health.ro.

Cu condiţia ca utilizatorul să fie de acord şi se conformează termenilor de utilizare şi prezenta Politică de protecţie a proprietății intelectuale, INTERVET îi acordă un drept limitat de a dobândi acces şi de a utiliza pagina web şi Materialul. Utilizarea paginii web într-un mod care constituie o încălcare a clauzelor de utilizare şi/sau a clauzelor acestei Politici de protecţie a proprietății intelectuale va determina, în mod automat, revocarea dreptului limitat de mai sus, fiind interzisă cu stricteţe. Niciun element din termenii de utilizare şi din clauzele acestei Politici de protecţie a proprietății intelectuale nu va fi interpretat în aşa fel încât să fie cedat către utilizator dreptul de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală sau de proprietate industrială ale INTERVET, în afara situaţiei în care un asemenea lucru este prevăzut în mod expres. Dreptul de utilizare cedat utilizatorului poate fi revocat, în mod liber și discreționar, de către INTERVET, fără a fi necesară o notificare prealabilă ori o altă asemenea formalitate.

Fiecare utilizator al https://www.msd-animal-health.ro recunoaşte şi acceptă limitarea utilizării conţinutului de pe pagina web https://www.msd-animal-health.ro și a Materialului exclusiv pentru scopuri de utilizare personale, şi nu pentru scopuri de utilizare comerciale. Conţinutul și Materialul nu poate fi utilizat în scop comercial, sau să fie copiat, modificat, reprodus, retransmis, transmis sau distribuit în totalitate sau în parte în nici un mod de către niciun utilizator.

Fiecare utilizator are dreptul de a downloada sau/şi de a copia sau/şi de a stoca o parte din Materialul de pe https://www.msd-animal-health.ro pentru uz personal şi nu în scopuri comerciale, fără a şterge indicaţiile de provenienţă şi cu condiţia că va proteja fiecare informație în parte şi toate drepturile de proprietate intelectuală sau de proprietate industrială ale INTERVET de orice fel de încălcare, din partea oricărei persoane. Pentru orice alt scop, acţiunile de mai sus sunt permise doar în cazul în care se realizează cu acordul scris prealabil al INTERVET. Accesul la pagina web https://www.msd-animal-health.ro sau oricare din acţiunile amintite mai sus nu are ca rezultat în nici o situaţie crearea unui drept, titlu sau interes legal de către sau/şi în secţiunea de conţinut care a fost downloadată sau/şi copiată sau/şi stocată sau/şi în orice altă secţiune sau în ansamblul paginii web https://www.msd-animal-health.ro.

Sub rezerva celor de mai sus, utilizatorul se angajează să nu creeze proiecte derivate şi bazate pe conţinutul https://www.msd-animal-health.ro, să nu copieze, sa nu reproducă, sa nu publice din nou, să nu uploadeze, să nu modifice, să nu transmită, să nu vândă sau să exploateze în orice alt mod, în totalitate sau parţial, Materialul de pe pagina web sau softul aferent, să nu îl indexeze, să nu îl asimileze cu un alt site, să nu creeze o legătură directă cu Materialul prin link-uri către o altă pagină web, să nu copieze locaţia Materialului pe alt server, prin crearea unui site-oglindă, sau în orice alt mod, şi să nu promită terţilor drepturi provenind din https://www.msd-animal-health.ro , fără acceptul prealabil scris al INTERVET. De asemenea, nu se permite crearea sau/şi publicarea bazei de date care conţine orice părţi din pagina web https://www.msd-animal-health.ro, fără acordul scris prealabil al INTERVET.

Utilizând https://www.msd-animal-health.ro, utilizatorii acceptă necondiţionat și sunt de acord că vor utiliza legal şi corect https://www.msd-animal-health.ro, în special în conformitate cu toate prevederile de mai sus. Prin urmare, utilizatorii sunt de acord, fără nici un fel de rezerve, că nu vor utiliza https://www.msd-animal-health.ro pentru a transmite sau pentru a dobândi acces la conţinutul sau Materialui care încalcă orice drept de proprietate intelectuală al terţilor sau al INTERVET.


În situaţiile în care pagina web https://www.msd-animal-health.ro face trimiteri prin intermediul linkurilor sau hyperlinkurilor către alte pagini web, proprietarii sau/şi administratorii acestor pagini poartă deplina răspundere – civilă, penală sau de orice altă natură prevăzută de lege – pentru siguranţa, legitimitatea şi validitatea conţinuturilor paginilor web, fiind exclusă orice răspundere a INTERVET, precum, cu titlu de exemplu, răspunderea privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi de proprietate industrială. Vizitarea şi accesarea acestor pagini are loc pe propria răspundere a utilizatorului.

Un principiu de bază al politicii INTERVET îl constituie respectarea şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. Totuşi, dacă utilizatorul consideră că, prin intermediul paginii web https://www.msd-animal-health.ro, sunt încălcate drepturile sale de proprietate intelectuală, va puttea informa INTERVET în acest sens, transmițând un mesaj electronic la adresa intervetromania@intervet.com, menționând, în mod precis, conţinutul paginii web despre care consideră că ar aduce atingere drepturilor sale, precum şi motivele pe care se bazează pretinsa încălcare a acestor drepturi.